com.elphel.vdt.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis.prefs 233 Bytes
Newer Older
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
1 2
VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_@_DisableVivadoTimingSummary=true
com.elphel.store.context.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis=VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_@_DisableVivadoTimingSummary<-@\#\#@->
3
eclipse.preferences.version=1