.gitignore 33 Bytes
Newer Older
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
1 2 3
unisims
glbl.v
vivado_*
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
4
syntax_*