com.elphel.vdt.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis.prefs 529 Bytes
Newer Older
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
1
VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_102_DisableVivadoTimingSummary=true
2
VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_121_DisableVivadoTimingSummary=true
3 4
VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_122_DisableVivadoTimingSummary=true
com.elphel.store.context.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis=VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_102_DisableVivadoTimingSummary<-@\#\#@->VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_121_DisableVivadoTimingSummary<-@\#\#@->VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_122_DisableVivadoTimingSummary<-@\#\#@->
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
5
eclipse.preferences.version=1