com.elphel.vdt.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis.prefs 237 Bytes
Newer Older
Andrey Filippov's avatar
Andrey Filippov committed
1 2 3
VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_102_DisableVivadoTimingSummary=true
com.elphel.store.context.VivadoTimimgSummaryReportSynthesis=VivadoTimimgSummaryReportSynthesis_102_DisableVivadoTimingSummary<-@\#\#@->
eclipse.preferences.version=1